G Steel G Steel G Steel G Steel
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 13 คน ดังนี้
พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ดร. สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ / รองประธานกรรมการ
นายริวโซ โอกิโน กรรมการ
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
นาย พอล รัสเซล สมิธ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและธุรกิจ
นายวิลเลี่ยม แอนโทนี่ กลอยน์ กรรมการ
นายยรรยง คุโรวาท กรรมการ
นายสิทธิศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
นายปณิธิ ชุณหสวัสดิกุล กรรมการ / ที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป
ศจ. ไพจิตร โรจนวานิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายธีระพล ปุสสเด็จ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายไมเคิล ไวเออร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายไมเคิล ริชาร์ด เลิฟเฟลอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ไม่เป็นกรรมการ)
โครงสร้างองค์กร

ดาว์นโหลดในรูปแบบ PDF