G Steel G Steel G Steel G Steel
การประชุมผู้ถือหุ้น
ปี พ.ศ. 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
(เผยแพร่เมื่อ 7 พ.ย. 2562)

ปี พ.ศ. 2562
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
(เผยแพร่เมื่อ 25 ต.ค. 2562)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
(เผยแพร่เมื่อ 23 ก.ย.2562)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
(เผยแพร่เมื่อ 12 มิ.ย. 2562)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
(เผยแพร่เมื่อ 13 พ.ค. 2562)

ปี พ.ศ. 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
(เผยแพร่เมื่อ 19 ม.ค. 2561)
ปี พ.ศ. 2560
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
(เผยแพร่เมื่อ 13 ก.ย. 2560)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
(เผยแพร่เมื่อ 10 ส.ค. 2560)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
(เผยแพร่เมื่อ 15 พ.ค. 2560)