G Steel G Steel G Steel G Steel
งบการเงิน
ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2558

ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2556


งบการเงิน ปี ก่อนหน้า
Item Description Download
1 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ AGM 2007
2 งบการเงิน (Thai)  
      ปี 2553 ไตรมาส 3
      งบการเงินที่ปรับปรุงใหม่
      ปี 2553 ไตรมาส 2
      ปี 2553 ไตรมาส 1
      ประจำปี 2552
      ปี 2552 ไตรมาส 3
      ปี 2552 ไตรมาส 2
      ปี 2552 ไตรมาส 1
      ประจำปี 2551
      ปี 2551 ไตรมาส 3
      ปี 2551 ไตรมาส 2
      ปี 2551 ไตรมาส 1
      ประจำปี 2550
      ปี 2550 ไตรมาส 3
      ปี 2550 ไตรมาส 2
      ปี 2550 ไตรมาส 1
      ปี 2549 (รายปี)
      ปี 2549 ไตรมาส 3
      ปี 2549 ไตรมาส 2
      ปี 2549 ไตรมาส 1
      ปี 2548 (รายปี)
  Financial Statement  
      2010 Quater 3
      2010 Quater 1
      2009 Year end
      2009 Quater 3
      2009 Quater 2
      2009 Quater 1
      2008 Year end
      2008 Quater 3
      2008 Quater 2
      2008 Quater 1
      2007 Year end
      2007 Quater 3
      2007 Quater 2
      2007 Quater 1
      2006 Year end
      2006 Quater 3
      2006 Quater 2
      2006 Quater 1
      2005 Year end